Obxectivos, competencias e saídas profesionais

Obxectivos xerais do título:

  • Capacitar aos alumnos tanto para a xestión de organismos turísticos, como para o deseño de novos produtos/paquetes turísticos ou para a planificación de proxectos de desenvolvemento turístico, coa súa posterior aplicación e posta en marcha.
  • Favorecer o contacto directo co sector turístico..
  • Ofrecer unha visión integradora dos distintos subsistemas que configuran o sistema organización/empresa no sector turístico.
  • Coñecer e comprender a evolución do turismo.

Obxectivos específicos do título:

  • Especializarse no Turismo Interior e de Saúde, aplicando os obxectivos xerais a esta rama do turismo.

Competencias:

 • CB6 – Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
 • CB7 – Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
 • CB8 – Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
 • CB9 – Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
 • CB10 – Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida auto dirixido ou autónomo.
 • CX1 – Analizar e relacionar a dimensión e o carácter dinámico do Turismo e a súa incidencia na Xestión e Dirección.
 • CX2 – Predicir os potenciais turísticos dun territorio.
 • CX3 – Utilizar métodos de xestión empresarial que conduzan á innovación e desenvolvemento do negocio.
 • CX4 – Definir prioridades na consecución de obxectivos.
 • CX5 – Hipotetizar as novas situacións.
 • CX6 – Aconsellar estratexias e resolver problemas.
 • CX7 – Planear nun contexto de responsabilidade social.
 • CX9 – Aplicar as técnicas de promoción e de mercadotecnia de servizos.
 • CX10 – Negociar: chegar a acordos.
 • CX11 – Organizar e liderar equipos.
 • CX12 – Definir as competencias e habilidades a nivel individual, grupal e organizativo.
 • CX13 – Promover o coñecemento e desenvolver instrumentos e procedementos que sexan sensibles ao recoñecemento das diferenzas entre mulleres e homes, procedencia e funcionalidade, á vez que potencien o enriquecemento humano dos equipos e das persoas sen diferenciar en canto a xénero, oportunidades e accesibilidade para todos, incluíndo os valores democráticos da sociedade europea actual, o fomento da cultura da paz e a protección ambiental.
 • CE1 – Aplicar instrumentos de planificación.
 • CE2 – Analizar criticamente a información económico-patrimonial das organizacións turísticas.
 • CE3 – Aplicar sistemas de calidade e xestión ambiental, económica e social.
 • CE4 – Explicar o marco legal que regula as actividades turísticas.
 • CE5 – Diferenciar a importancia das redes nas que a organización se atopa inmersa e usalas para situarse fronte a outras organizacións.
 • CE6 – Describir as áreas de xestión da administración pública turística.
 • CE7 – Listar as competencias e funcións das diferentes áreas de xestión.
 • CE8 – Definir as novas tendencias na creación de produtos turísticos.
 • CE9 – Describir as políticas públicas que afectan o destino.
 • CE10 – Citar as técnicas de dirección empresarial.
 • CE11 – Definir as tendencias e a dinámica dos mercados turísticos.
 • CE12 – Dirixir, organizar e xestionar medioambientalmente os distintos tipos de entidades turísticas, así como dos seus diferentes departamentos:

  Depart. financeiro, Depart. comercial, Depart. persoal…

 • CE13 – Xestionar o territorio turístico con criterios sustentables.
 • CE14 – Decidir sobre a aplicación das novas tecnoloxías.
 • CE15 – Diagnosticar necesidades e oportunidades e identificar as potencialidades e ameazas do destino.
 • CE16 – Deseñar produtos e priorizar proxectos turísticos.
 • CE17 – Explicar o destino turístico como sistema.
 • CE18 – Valorar sistemas de control da evolución da actividade turística.
 • CE19 – Aplicar técnicas de recollida e análise de datos.
 • CE20 – Relacionar axentes implicados no desenvolvemento do produto turístico.
 • CE21 – Construír a imaxe da organización.

¿Cales son as saídas profesionais ás que accedo con esta formación superior?

A través deste master o alumno adquirirá coñecementos vinculados co turismo desde ámbitos como a xestión, planificación ou mercadotecnia, ata temas máis específicos ligados á especialidade do master, Turismo Interior e Turismo de Saúde. É por iso que os alumnos que finalizan esta titulación están preparados para traballar nos seguintes campos:

 • Dirección de empresas e actividades turísticas (especialidade Turismo Interior e de Saúde).
 • Planificación e xestión de destinos turísticos en institucións públicas e privadas.
 • Planificación e xestión de proxectos de aproveitamento de recursos turísticos.
 • Formación e asesoramento no campo turístico.
 • Emprendemento de actividades turísticas.
 • Investigación de mercados turísticos.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies